นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Siam Ganesha Company Limited

บริษัท สยามพิฆเนศ จำกัด มีปณิธานในการดำเนินธุรกิจด้านการบริหารโรงละคร โดยมิได้มุ่งหวังเพียงผลกำไรเท่านั้น แต่ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้ยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายด้านสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ความรับผิดชอบต่อสังคมและวัฒนธรรม

บริษัทฯ มีการปลูกจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอทั้งยังสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์เพื่อเป็นการคืนกำไรแก่สังคม

ในภาคธุรกิจให้บริการเช่าใช้สถานที่ บริษัทฯ มุ่งมั่นรักษาสภาพแวดล้อมภายในโรงละคร ด้วยมาตรฐานที่ดีเลิศต่อผู้บริการ โดยจัดให้มีหน่วยงานบริหารโครงการทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ

ในด้านการผลิตสื่อบันเทิงสู่สังคม บริษัทฯ ไม่เคยละเลยที่จะสอดแทรกสาระหรือแง่คิดอันดีงามต่อผู้ชม ด้วยตระหนักดีว่านั่นคือความรับผิดชอบต่อสังคมและวัฒนธรรมในฐานะบริษัทฯ ของคนไทย

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จึงรณรงค์ให้ผู้บริหารและพนักงานเกิดจิตสำนึกร่วมกันในการประหยัดพลังงาน รวมทั้งใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างระมัดระวัง มุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยมีการให้ความรู้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันและลดการเกิดมลพิษการของบริษัทฯ เช่น การใช้ระบบบำบัดน้ำเสียร่วมกับอาคารสยามสแควร์วัน, การจัดสรรพื้นที่ของโรงละครเพื่อทำพื้นที่สีเขียว เป็นต้น

การดำเนินงานที่ผ่านมา ปีงบประมาณ 2561

- 19 พฤษภาคม 2561 บริษัท สยามพิฆเนศ จำกัด เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจในดนตรีไทย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 12 คน มาชมละครเวทีเรื่อง โหมโรง เดอะ มิวสิคัล ในรอบการแสดงวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น.

การดำเนินงานที่ผ่านมา ปีงบประมาณ 2561

- 26 พฤษภาคม 2561 คณะนักแสดงจากละครเวทีเรื่อง โหมโรง เดอะ มิวสิคัล เป็นตัวแทนบริษัท สยามพิฆเนศ จำกัด ร่วมกันทำกิจกรรมเปิดหมวกเล่นดนตรี ณ บริเวณลานด้านข้างห้างสยามสแควร์วัน เพื่อระดมทุนการศึกษาให้แก่น้องขิม ซึ่งเป็นเยาวชนที่ใช้ความสามารถในการเล่นขิมหารายได้พิเศษ